Dynaaminen johtamisjärjestelmä

21.00.2019 / by Mika Haikonen    |    2 min read

BMS_kuva

Digitalisaatio, ketteryys ja dynaamisuus ovat nykyaikaiselle johtamisjärjestelmälle asetettuja perusvaatimuksia. Toiminnan kehittämisessä vahvoja nykyteemoja ovat analytiikka, robotisointi ja automatisointi. Johtamisjärjestelmän tulee olla paitsi perinteistä ihmisten johtamista, myös automatisaatiota ja automatisoinnin tehokkuuden analysointia tukeva ja ohjaava. Johtamisjärjestelmän pitää pystyä kääntämään organisaation digitaalisen kaksosen datailmentymässä oleva data ohjaamiseen käytettäväksi informaatioksi ja jalostumaan tiedoksi. Tästä hyvä esimerkki on prosessien louhinnan hyödyntäminen johtamisjärjestelmissä. Palaamme näihin teemoihin tuonnempana myöhemmissä blogeissa.

Jotta organisaatio voisi toimia tehokkaasti, systemaattisesti, tavoitehakuisesti ja jatkuvasti kehittyen, tarvitsee se tuekseen sovitut käytänteet ja niitä tukevat järjestelmät. Johtamisjärjestelmän fokusalueet voidaan tiivistää päätasolla kolmeen osa-alueeseen:

  • organisaation johtaminen
  • toiminnan kehittäminen
  • toiminnan tukeminen

Yllä mainituilla kolmella osa-alueella on oma painoarvonsa toiminnan johtamisjärjestelmässä. Termillä järjestelmä ei tässä yhteydessä viitata ainoastaan IT-järjestelmiin, vaan se kattaa niiden lisäksi osa-alueen toimintaprosessit, roolit, vastuunjaot sekä tarvittavan tiedon.

Johtamisella määritellään organisaation olemassa olemisen syy ja korkean tason tavoitteet. Lisäksi sen tärkeä tehtävä on määrittää millä toimintakentällä organisaatio toimii, ja mitä lisäarvoa se valituilla toiminta-alueilla tarjoaa. Johtaminen sisältää myös arvojen, perustoimintaperiaatteiden ja kehityksen suunnan määrittämisen, sekä tavoitteiden asettamisen niin kehityksen kuin operatiivisen toiminnan kannaltakin.

Toiminnan kehittäminen keskittyy tekijöihin, joilla organisaatio tuottaa lisäarvon asiakkailleen ja kehittää strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisia uusia toimintatapoja ja -malleja. Tekemisen painopiste on liiketoimintamallien kehittämisessä. Toimintamalleja muutetaan ja uusia kehitetään, jotta organisaation kyky tuottaa arvoa joustaa asetettujen strategisten tavoitteiden mukaan.

Toiminnan tukeminen puolestaan keskittyy organisaation nykyisen toiminnan tukeen ja ohjaamiseen johdon operatiivisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan tukemisen painopiste on pyrkiä tarjoamaan organisaation avaintekijöille oikeaa tietoa toimintatavoista, sille asetetuista tavoitteista ja tavoitteiden toteumasta sekä toiminnanohjausta. Tavoitteena on antaa organisaatiolle riittävä tieto oikeaa viestintätapaa käyttäen, jotta se pystyy suorittamaan tehtävänsä tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Johtamisjärjestelmät

Toiminnan tueksi organisaatiot kehittävät erilaisia johtamisjärjestelmiä. Strategisen johtamisen järjestelmät pyrkivät varmistamaan omalta osaltaan organisaation strategia- ja kilpailukykyfokuksen. Niiden ensisijainen tehtävä on strategian viestinnässä ja toteutuksen seurannassa. Toiminnan kehittämisen johtamisjärjestelmät tarjoavat menetelmiä yrityksen liiketoimintamallien, toiminnan ja arkkitehtuurin kuvaamiseen sekä kehityshankkeiden hallintaan. Operatiivinen johtamisjärjestelmä tarjoaa menetelmiä toiminnan ohjaukseen ja seurantaan.

Tässä blogisarjassa keskitymme operatiiviseen johtamisjärjestelmään.

Operatiivinen johtamisjärjestelmä

Operatiivisen johtamisjärjestelmän peruskäyttötapaus voidaan lausua seuraavasti:

"Minä organisaation jäsenenä haluan löytää tehtäviini liittyvät ohjeistukset ja niihin liittyvän tiedon, jotta voin paremmin tehdä työni sovittujen käytäntöjen ja tavoitteiden mukaisesti."

Operatiivisen johtamisjärjestelmän keskiössä on organisaation toimintamalli. Organisaatiot toimivat prosessiensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko prosessit kuvattuja vai eivät. Tunnistettu ja riittävällä tasolla kuvattu prosessi luo rungon operatiivisen johtamisjärjestelmän tiedon analysoinnille, sekä kontekstin sille, mihin eri tekijät linkitetään. Johtamisjärjestelmä on monien osien muodostama kokonaisuus, jossa yhdistyvät tavoitteiden asettaminen, mittaaminen, operatiivisen toiminnan jatkuva kehittäminen ja sen tukeminen, sekä itse toiminta ja sen tukeminen.

Tulevissa blogipostauksissa tarkastelemme operatiivista johtamisjärjestelmää tarkemmin eri näkökulmista:

  • Operatiivisen johtamisjärjestelmän tavoitteita
  • Johtamisjärjestelmiin liittyviä kyvykkyyksiä
  • Operatiivisen johtamisjärjestelmän yleiskuvaus
  • Operatiivisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen
  • Johtamisjärjestelmien tulevaisuuden haasteita
Mika Haikonen
Written by Mika Haikonen

Lead konsultti Mika Haikonen on muutos-, prosessi- ja projektijohtamisen ammattilainen, jolla yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä ICT-, prosessi- ja myyntiprojektitoiminnasta globaaleissa organisaatioissa sekä julkisella sektorilla.