Hae
Ota yhteyttä
fi

Sijoittajasivut

QPR Software lyhyesti

Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja ja palveluja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa.

Tuotekehityksessä keskitymme vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa.

Liiketoiminta-alueitamme ovat prosessilouhinta, prosessimallinnus, kokonaisarkkitehtuurin mallinnus sekä suorituskyvyn johtaminen.


 

Miksi sijoittaa QPR Softwareen?

 1. Olemme viime vuosina voimakkaasti uudistaneet tuoteportfoliotamme ja tavoittelemme kansainvälistä myynnin kasvua uusille tuotteille.
 2. Liiketoimintamallimme on hyvin skaalautuva.
 3. Varsinaisen toiminnan kassavirta on johdonmukaisesti pysynyt vahvana.
 4. Noin puolet liikevaihdostamme on jatkuvia tuottoja.
 5. Asiakasvaihtuvuutemme on matala. Ohjelmistojen vuokra- ja ylläpitosopimusten keskimääräinen elinkaari on noin 10 vuotta.

Näkymät tilikaudelle 2021

Koronaviruspandemialla oli päättyneellä tilikaudella negatiivinen vaikutus erityisesti ohjelmistojen uusmyyntiin. Asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien ohjelmistojen uusia hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan ja etätyöskentelyyn liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Pandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat vuoden ensimmäisten kuukausien aikana edelleen liiketoimintaamme, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on jo nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa). QPR:n ohjelmistojen tarjouskanta nousi vuoden lopussa yli viidenneksen korkeammaksi kuin se oli vuotta aiemmin ennen pandemiaa, ja palvelujen tarjouskanta nousi vielä tätäkin enemmän.

QPR suunnittelee lisäävänsä kuluvana vuonna maltillisesti myynti-, markkinointi-ja tuotekehityskulujaan, mutta arvioi tästä huolimatta käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

 

Päivitetty 5/2021

Strategiamme

Päivitetty 03/2019

Missio, strategia ja markkinat

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan.

Arvomme ovat pitkäjänteinen menestyminen yhdessä, luotettavuus ja arvostus. Ne määrittelevät yhtiömme toimintakulttuurin ja luovat siten perustan menestyksellemme ja kasvullemme.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Panostamme erityisesti prosessien analysointiin (process mining) ja mittaamiseen. Uskomme, että tämän fokusalueemme markkina kasvaa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Pyrimme myös solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kehitystä ja kansainvälistä myyntiä.

Strategiset tavoitteet

Tavoittelemme keskimäärin 15-20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa.

Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua. Tavoitteemme on saada merkittävä markkinaosuus tästä nopeasti kasvavasta markkinasta. 

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä.

Tarjoomamme

Tarjoamme asiakkaille tehokkaat välineet mallintaa, mitata ja analysoida organisaatioiden toimintaa. Tämä avaa asiakkaille näkyvyyden heidän toimintaansa, mikä mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja parantamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

Kotimarkkinallamme Suomessa myymme ja toimitamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluita pääosin suoraan asiakkaillemme.

Olemme prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin mallintamisohjelmistojen paikallinen markkinajohtaja noin 50 prosentin markkinaosuudella.

Prosessianalyysiohjelmistoissa olemme paikallisesti selkeä markkinajohtaja ja yksi maailman edistyneimmistä yhtiöistä. Yhdysvaltain patenttiviranomainen on myöntänyt kaksi patenttia teknologiallemme, johon ohjelmistomme perustuu.

Kansainvälisillä markkinoilla toimimme sekä suoramyynnin että yli 50 maahan ulottuvan ohjelmistojen jälleenmyyntiverkoston kautta. Tärkein tuote jälleenmyyntiverkostossamme on suorituskykyjohtamisen ohjelmistomme QPR Metrics.

Markkinat, joilla toimimme

Prosessianalyysi ja -mittaamismarkkina (process mining and analytics) on elinkaarensa alkuvaiheessa oleva markkina, joka kasvaa erittäin nopeasti. Markkinatutkimusyhtiöiden arvioiden mukaan tämän globaalin ohjelmistomarkkinan koko vuonna 2018 oli noin 100 - 200 miljoonaa euroa. Kasvun arvioidaan jatkuvan erittäin nopeana ja markkinakoon ylittävän 1 miljardia euroa vuonna 2023.

Prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja mallintamismarkkina on kypsä markkina ja kasvaa maltillisesti. Tämän ohjelmistomarkkinan koon arvioidaan olevan yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmistomarkkina on kypsä markkina ja kasvaa maltillisesti. Tämän ohjelmistomarkkinan koon arvioidaan olevan yli 300 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Taloustietoa

Lyhyesti

Päivitetty 03/2021

Avainluvut (IFRS)

(EUR 1,000 tai %)

2020

2019

Liikevaihto

8 971

9 513

Liikevaihdon muutos, %   

-5,7

-5,3

Liiketulos

-936

-213

- prosenttia liikevaihdosta

-10.6

-2.2

Tulos ennen veroja 

-952

-240

Kauden tulos

-812

-161

- prosenttia liikevaihdosta

-9.0

-2.5

Rahavarat

185

1 035

Nettovelkaantumisaste, %

38

-9.1

Tulos/osake, EUR

-0.068

-0.013

Oma pääoma/osake, EUR

0.161

0.222

Omavaraisuusaste, %  

34.6

44.5

Sijoitetun pääoman tuotto (p.a.), %     

-28.0

-5.9

Osinko, €/osake

0.000

0.000

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

(EUR 1,000)

2020

2019

Liikevaihto

8 971

9 513

Liiketoiminnan muut tuotot

100

0

Materiaalit ja palvelut

1 422

1 143

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

6 649

6 455

Poistot

1 183

1 250

Liiketoiminnan muut kulut

753

878

Kulut yhteensä

10 007

9 727

Liiketulos

-936

-213

Rahoitustuotot

27

25

Rahoituskulut

-43

-51

Rahoituserät, netto

-16

-26

Tulos ennen veroja

-952

-240

Tuloverot

140

78

Tilikauden tulos

-812

-161


Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot

-2

-5

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-2

-5

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-814

-166

     

Osakekohtainen tulos, EUR

   

Laimentamaton

-0.068

-0.013

Laimennettu

-0.068

-0.013

 

Konsernin tase (IFRS)

(EUR 1,000)

2020

2019

VARAT

6 317

7 007

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

Aktivoidut tuotekehitysmenot

1 801

1 709

Muut aineettomat hyödykkeet

254

335

Liikearvo

513

513

Aineelliset hyödykkeet

387

371

Muut sijoitukset

5

5

Laskennalliset verosaamiset

273

136

Pitkäaikaiset varat yhteensä

3 231

3 068

 

 

 

Lyhytaikaiset varat
 

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

2 901

2 904

Rahavarat

185

1 035

Lyhytaikaiset varat yhteensä

3 086

3 939

Varat yhteensä

6 317

7 007

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

Oma pääoma

 

 

Osakepääoma

1 359

1 359

Muut rahastot

21

21

Omat osakkeet

-439

-439

Muuntoero

-69

-66

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

5

5

Kertyneet voittovarat

 1 126

1 882

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

2 004

2 762

 

 

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 

 

Ostovelat ja muut velat

3 366

3 461

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

4 313

4 245

Vieras pääoma yhteensä

4 313

4 245

Oma pääoma ja velat yhteensä

6 317

7 007

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

(EUR 1,000)

2020

2019

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

Tilikauden tulos

-812

-161

Oikaisut tilikauden tulokseen

   

  Poistot

1 183

1 250

  Muut oikaisut

-49

0

Käyttöpääoman muutokset

   

Myynti- ja muiden saamisten lisäys    (-) / vähennys (+)

165

601

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

-120

-296

Maksetut korko- ja muut rahoituskulut

-40

-51

Saadut korko- tai muut rahoitustuotot

27

25

Maksetut verot

-21

-18

Liiketoiminnan rahavirta, netto

334

1 349 

 

 

 

 

Investointien rahavirta

 

 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

-158

-54

Aktivoidut tuotekehitysmenot

-825

-788

Muut investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

-115

-200

Investointien rahavirta, netto

- 1 098

-1 041 

 

 

 

 

Rahoituksien rahavirta

 

 

Lainojen takaisinmaksut

-761

-278

Maksetut osingot

-

-

Rahoituksen rahavirta, netto

-61

222 

Rahavarojen muutos

-825

530 

Rahavarat tilikauden alussa

 

 

 

1 035

505

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus

-25

0

Rahavarat tilikauden alussa

185

1 305

 

 Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, % (ROE)
(Tilikauden voitto x 100) / (Oma pääoma (tilikauden keskiarvo))

Sijoitetun pääoman tuotto, %(ROI)
(Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %
(Oma pääoma x 100) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %
((Korolliset velat - rahavarat) x 100) / (Oma pääoma)

Tulos/osake, euro
(Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto) / (Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euro
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma) / (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/osake, euro
(Tilikaudelta jaettu osinko) / (Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/tulos, %
(Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, %
(Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.)

Hinta/voitto -suhde (P/E)
(Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.) / (Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos)

Osakekannan markkina-arvo
Osakkeiden ulkona oleva lukumäärä x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta
(Pörssivaihto (kpl) x 100) / (Ulkona oleva keskimääräinen osakemäärä)

Osaketietoa

QPR Software Oyj:n osake

QPR Software Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingin päälistalla, informaatioteknologia-toimialaluokan Pienet yhtiöt –sarjassa. Kaupankäynti osakkeella alkoi 8.3.2002.

 • Kaupankäyntitunnus: QPR1V
 • Osakkeiden lukumäärä: 12 444 863
 • Osakepääoma: 1 359 089,93 euroa
 • Kirjanpitoarvo: 0,11 euroa


Osoitteenmuutokset

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osoitteenmuutokset käyttämänsä arvo-osuustilin hoitajalle.


Liputukset

QPR Software Oyj on saanut 18.11.2021 Umo Capital Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmeneen (10) prosenttiin.

Edellinen liputusilmoitus oli 6.8.2020, kun QPR Software sai Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin.

Osakepääoma

QPR Software Oyj:n osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia joulukuun 2009 jälkeen.

Suurimmat osakkeenomistajat

Jos et näe listaa klikkaa tästä.

Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä sopimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

Osinkopolitiikka

Hallitus ei aio esittää yhtiökokoukselle osingonjakoa, vaan esittää, että liiketoiminnan rahavirta ohjataan kasvuinvestointeihin. 

Osinkohistoria

Vuonna 2020 ja 2019 QPR Software Oyj ei maksanut osinkoa. Aikaisempina vuosina yritys on jakanut osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti ao. taulukon mukaisesti. Osinkoa on maksettu osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä olleet merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Tämän lisäksi yhtiö on jakanut pääoman palautusta osakkaille 0,02 euroa vuonna 2009 ja 0,01 euroa vuonna 2010.

 
Päätöspäivä Täsmäytys-päivä Maksu-päivä Osinko, EUR
12.4.2018 16.4.2018 23.4.2018 0.03
28.3.2017 30.3.2017 7.4.2017 0.03
22.3.2016 24.3.2016 5.4.2016 0.02
12.3.2015 16.3.2015 8.4.2015 0.05
13.3.2014 18.3.2014 3.4.2014 0.04
14.3.2013 19.3.2013 3.4.2013 0.04

Yhtiön hallinnointiperiaatteet

 1/2021

QPR Software Oyj:n (QPR) hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa ja korkeita eettisiä periaatteita. Yhtiön hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen osakeyhtiölakia, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä, QPR Software Oyj:n yhtiöjärjestystä, sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa 1.1.2020 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja 1.1.2021 voimaantullutta sisäpiiriohjetta. Tässä kirjatut periaatteet ainoastaan täydentävät näitä säännöksiä.

Hallinnointikoodin noudattaminen

QPR Software Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020) 1.1.2020 alkavalta tilikaudelta lähtien. 

Suosituksista poikkeaminen

QPR Software Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavalla poikkeuksella: Yhtiön hallitus ei ole nimittänyt valiokuntia.

Hallitus on katsonut, että konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvontajärjestelmät huomioon ottaen erilisiä valiokuntia ei tarvita. Hallitus kokonaisuudessaan vastaa tarkastusvaliokunnan sekä muiden valiokuntien tehtävistä.

Edelleen huomioon ottaen konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvonta-järjestelmät hallitus on katsonut, että erityistä lähipiiritransaktioita koskevaa päätöksentekomenettelyä ei tarvita.

Hallinnointikoodin saatavilla olo internet-sivuilla

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla, osoitteessa: http://www.cgfinland.fi

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on monipuolista liike-elämän ja toimialan kokemusta. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotuksen hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiksi vuosittain yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme suurinta osakkeenomistajaa.

QPR:n hallituksen tehtävänä on vastata yhtiön strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja yhtiön hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallituksella on ennalta määritetty työjärjestys. Hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Jokaisessa hallituksen kokouksessa hallitus käsittelee toimitusjohtajan tilannekatsauksen. Myös myynnin edistymistä sekä markkinoiden kehitystä seurataan kaikissa kokouksissa vakiotyöjärjestyksen mukaisesti. QPR:n toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja esittelee käsiteltävät asiat hallitukselle. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön talousjohtaja.

Työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön hallitus:

 • vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian,
 • päättää konsernirakenteesta ja organisaatiosta,
 • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelman, budjetin ja investointisuunnitelman,
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
 • päättää strategisesti merkittävistä tuotekehityshankkeista,
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn,
 • päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
 • laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä,
 • nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan,
 • vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.


QPR:n hallitustyöskentely on järjestetty mahdollisimman tehokkaalla tavalla tukemaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta. Toistaiseksi QPR:n hallitus kokonaisuudessaan on työjärjestyksensä mukaisesti perehtynyt etukäteen, ja on ollut myös valmistelemassa monia sellaisia asioita, joita varten suurimmissa yhtiöissä on perustettu eri valiokuntia. Tämä siksi, että yhtiön toiminnan laajuus ei ole vielä edellyttänyt erillisten valiokuntien perustamista, vaan hallitus on kokonaisuutena osallistunut kaikkiin sen toimivaltaan sekä tehtäviin kuuluvien asioiden valmisteluun.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Tilikauden kokousmäärät ja keskimääräinen osallistumisprosentti raportoidaan QPR Softwaren vuosikertomuksessa.

Katso QPR Softwaren hallituksen jäsenten esittelyt.

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen vuosipalkkioista. Ajantasainen tieto on saatavilla QPR Softwaren palkka- ja palkkioselvityksestä sekä yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä

Hallituksen jäsenille ei ole asetettu eläkeikää, eikä heille ole myönnetty normaalista poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Päivitetty 10/2021

Operatiivinen johto

Toimitusjohtaja

QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja toimii ensisijaisesti hallituksen kokousten esittelijänä ja vastaa päätösehdotusten laatimisesta.

QPR:n hallituksen 247.6.2021 nimittämä toimitusjohtaja on Jussi Vasama.

Toimitusjohtajan palkkausjärjestelmän perusteet

QPR:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Yhtiöllä ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajalla ei ole toimikautta, vaan hänet on valittu tehtävään toistaiseksi. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kolme kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkan suuruinen. 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmä 

QPR:llä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on QPR:n toimitusjohtaja ja jäseninä yhtiön liiketoiminnasta ja liiketoiminnan osa-alueista sekä tukitoiminnoista vastaavia johtajia. Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan laajentaa, mikäli se käsiteltävän aiheen ja asian vuoksi nähdään tarpeelliseksi. Johtoryhmän päätehtävä on toimitusjohtajan avustaminen, yhtiön toiminnan seuraaminen ja kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä informaation jakaminen. Johtoryhmä on tietoinen kaikista liiketoimintasuunnitelmista, tuloskehityksestä ja useimmista QPR:n hallituksessa käsiteltävistä asioista, joiden valmisteluun se myös toimitusjohtajan valtuuttamana osallistuu. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Katso QPR Softwaren johtoryhmän jäsenten esittelyt.

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän periaatteet

QPR Sofwaren hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäsenten työsopimukset perustuvat voimassaolevaan työehtosopimukseen. Jäsenillä ei ole työsopimuksen päättämiseen tai eläkejärjestelyihin liittyviä poikkeuksia. 

Palkkaan, palkkioihin ja kannustinperusteisiin liittyvät tiedot on raportoitu QPR Softwaren Palkka- ja palkkioselvityksessä

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

 

Päivitetty 10/2021

Sisäpiiri

QPR:n sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille (1.1.2021), ja markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä (MAR), jotka sellaisenaan ovat osa QPR:n sisäpiiriohjetta. QPR:n sisäpiiriohje kieltää johdon ilmoitusvelvollisten ja pysyvien ja hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin yhtiön osakkeilla 30 vuorokauden ajanjaksolla ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (’suljettu ikkuna’). Suljettu ikkuna päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeä seuraavana päivänä. Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti pysyvään sisäpiiriin kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa etukäteen yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle aikeestaan toteuttaa liiketoimi yhtiön osakkeilla.

Asemansa pohjalta ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muuhun yhtiön ylimpään johtoon kuuluva, joka saa säännöllisesti sisäpiiritietoa ja jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä (johtoryhmä). Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluu yhtiön palveluksessa oleva tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevä henkilö, joka asemansa tai tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiö valmistelee tapahtumaa, jolla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen arvoon (esim. yrityskauppa) yhtiö perustaa hankekohtaisen sisäpiiri-rekisterin. Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluu henkilö, joka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelee yhtiölle ja saa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa sekä ne henkilöt, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Yhtiön sisäpiirihallintoa ja sisäpiiriohjeen noudattamista ohjaa ja valvoo yhtiön talousjohtaja. QPR:n sisäpiirirekistereitä ylläpitää yhtiön talousjohtaja.

MAR-säädösten mukaisten QPR Software Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on tullut ilmoittaa liiketoimistaan 3.7.2016 alkaen.

Päivitetty 12/2020

Valvontajärjestelmät

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, strategiset tavoitteet saavutetaan, markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Software Oyj:n hallitus valvoo QPR-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Hallitukselle esitetään kunkin vuosineljänneksen tuloskäsittelyn yhteydessä riskienhallintaraportti. 

Hallitus arvioi riskejä niistä osakkeenomistajille koituvan uhan perusteella. Hallitus valvoo myös, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. 

QPR Softwaren työntekijät ja kolmannet osapuolet voivat raportoida epäillyistä väärinkäytöksistä luottamuksellisesti QPR:n whistleblowing -raportointikanavan kautta. Järjestelmä edistää hyvää liiketoimintatapaa, vähentää riskejä mahdollistamalla varoituksen ajoissa ja ylläpitää yleistä luottamusta QPR Softwareen.

Riskien hallinta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernin riskienhallintatyötä ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, osakkeenomistajien liiketoimintatavoitteita koskevat odotukset sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset.

QPR:n riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmällisesti ja kattavasti tunnistaa yhtiön toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa niiden haltuunotto ja huomioiminen yhtiön päätöksenteossa. Riskienhallinta kuuluu organisaation normaaleihin vastuisiin. Riskienhallintaa kehitetään parantamalla jatkuvasti yhtiön toimintaprosesseja.

Riskien tunnistamisen perusteena käytetään olennaisuuden periaatetta: seurattavien riskien toteutumisella on oltava olennaista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

QPR Software on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää:

 • liiketoimintariskit,
 • tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit,
 • rahoitusriskit.

Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu vakuuttamalla.

QPR Software Oyj:n toimintajärjestelmälle on myönnetty yhtiön kaikki toiminnot kattava ISO 9001:2015 –laatusertifikaatti, jonka ulkopuolinen arvioija vuosittain auditoi.

QPR Softwarelle on myönnetty myös ISO 27001 Information Security -sertifikaatti ohjelmistopalveluiden ja -ratkaisujen suunnitteluun, markkinointiin ja tuottamiseen. Kansainvälinen ISO 27001 -standardi sisältää vaatimukset tietoturvan hallintajärjestelmän perustamisesta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja jatkuvasta parantamisesta. Tietoturvan hallintajärjestelmä varmistaa tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden soveltamalla riskienhallintaprosessia ja antaa kaikille osapuolille varmuuden siitä, että riskejä hallitaan asianmukaisesti.

Lue lisää riskienhallinnasta QPR Software Oyj:ssä: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisesta

Päivitetty 1/2021

QPR Software Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on QPR Software Oyj, englanniksi QPR Software Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kehittää ja myydä organisaatioiden toimintaa tehostavia ja asiakkaalle lisäarvoa tuovia tietojärjestelmiä. Yhtiö toimii konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin rahoituksesta. Lisäksi yhtiö voi omistaa sekä hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä muuta liiketoimintaansa tukevaa omaisuutta.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen sekä hallituksen jäsen, prokuristi tai muu hallituksen yhtiön edustamiseen nimeämä henkilö kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava

8. hallituksen jäsenet; ja

9. tarvittaessa tilintarkastaja.

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti QPR:ssä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Yhtiön tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta kultakin tilikaudelta. QPR:n tilikausi on kalenterivuosi. Vuositilinpäätöksen yhteydessä annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan yhtiön hallitukselle ja johdolle jatkuvasti sekä aina osavuosikatsausten yhteydessä.

Tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa, jolloin mahdollistetaan keskustelu tarkastussuunnitelmasta ja tarkastuksen tuloksista. Lisäksi tilintarkastaja on läsnä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ja tarvittaessa myös yhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

QPR Software Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden.

 

Päivitetty 1/2021

Määräysten tarkka noudattaminen

Haluamme toimia oikein!

QPR:n yrityskulttuuri perustuu korkeaan liiketoimintaetiikkaan ja arvoihin, jotka ohjaavat toimintaamme. Yrityksemme toimii läpinäkyvyyttä ja vahvaa yritysmoraalia noudattaen. Arvostamme turvallisuutta ja kunnioitamme kaikkia sidosryhmiemme edustajia.

QPR  noudattaa kaikkia meitä koskettavia lakia ja säännöksiä, sekä noudattaa ja edistää ihmisoikeuksia. Jos huomataan arvojamme ja toimintaperiaatteitamme vastaan sotivia toimintoja, on siitä raportoitava meille välittömästi.

Olet tärkeä menestystekijä meille!

Väärinkäytösten paljastuminen (whistleblowing) edellyttää mahdollisten virkavirheiden raportointia meille. Whistleblowing-järjestelmämme on varhainen varoitusjärjestelmä liiketoimintariskiemme vähentämiseksi. Se on tärkeä työkalu korkean liiketoimintaetiikan ylläpitämiseksi, ja yleisen ja asiakkaidemme luottamuksemme säilyttämiseksi.

Voit ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä QPR:n vaatimustenmukaisuutta seuraavalle komitealle ( QPR Compliance Committee). Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys turvataan. Kaikki epäillyt tapahtumat tutkitaan komitean toimesta, ja komitea antaa vastineensa ilmoituksen tekijälle 30 arkipäivän kuluttua rikkeestä.

QPR:n palveluksessa olevat ilmoituksen tekijät välttyvät kaikilta seuraamuksilta, kuten erottamiselta tai minkäänlaisilta kostotoimenpiteiltä. QPR turvaa sekä raportoivan henkilön että mahdollisen rikkeen tekijän henkilöllisyyden.
Tee ilmoitus allaolevan linkin kautta:

  Report a Non-Compliance

Vaatimusten vastaisia toimenpiteitä voivat olla mm:

 • Epäammattimainen käytös liiketoiminnassa
 • Epäreilu kilpailu
 • Markkinoiden väärinkäyttö (MAR)
 • Sisäpiiritiedon lainvastainen paljastaminen
 • Eturistiriidat
 • Yrityksen varojen väärinkäyttö
 • Ihmisarvon ja tasa-arvon loukkaaminen
 • Luottamuksen ja yksityisyyden loukkaaminen

Haluamme varmistaa, että tapahtumat eivät eskaloidu ja muutu viralliseksi väärinkäytökseksi. Siksi QPR viestii yrityksen arvot sekä säännöt ja määräykset kuten julkisesti listatun pörssiyrityksen tulee, ja kannustaa avoimeen kommunikaatioon.

QPR Compliance Committee tapaa säännöllisesti kerran kvartaalissa tai tarvittaessa, jotta mahdolliset raportoidut väärinkäytökset voidaan käsitellä annettujen aikarajojen puitteissa.

Päivitetty 02/2018

Yhtiökokoukset

Päivitetty 03/2021

QPR Software Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokousmateriaali on etukäteen nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee hallituksen jäsenet. Lisäksi yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat osakeyhtiölain mukaan mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen, osingon määrästä päättäminen ja tilintarkastajien valinta. Jokainen QPR:n osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. QPR:n yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslausekkeita eikä äänileikkureita.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin torstaina 25.3.2021.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 4.3.2021:

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin maanantaina 8.6.2020.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 15.5.2020.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2019

Varsinainen yhtiökokous 2019 pidetään torstaina, 4.4.2019.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 13.2.2019.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2018

Varsinainen yhtiökokous 2018 pidettiin torstaina, 12.4.2018.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 15.2.2017.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous 2017 pidettiin tiistaina, 28.3.2017.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 16.2.2017.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaali:

Varsinainen yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous 2016 pidetään tiistaina, 22.3.2016.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 11.2.2016

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2015

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 6.2.2015

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen

Varsinainen yhtiökokous 2014

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 7.2.2014:

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

Sijoittajakalenteri ja IR kontaktit

Päivitetty 11/2021

Taloustiedotus 2022

Vuoden 2022 aikana QPR Software Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen sekä puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote 2021: keskiviikko 16.2.2022
 • Vuosikertomus 2021: keskiviikko 16.3.2022
 • Osavuosikatsaus 1-3/2022: perjantai 22.4.2022
 • Puolivuosikatsaus 1-6/2022: keskiviikko 3.8.2022
 • Osavuosikatsaus 1-9/2022: perjantai 21.10.2022

Varsinainen yhtiökokous 2022

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6. huhtikuuta 2022.

Sijoittajasuhteista (IR) vastaavat:

Jussi Vasama, Chief Executive Officer
Päivi Vahvelainen, Chief Financial Officer

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: firstname.lastname@qpr.com

QPR Software Oyj, puh. +358 290 001 150
QPR Sijoittajasuhteet - ota yhteyttä sähköpostilla: finance[at]qpr.com 

Pörssi- ja lehdistötiedotteet

Jos et näe tiedotteita alla klikkaa tästä.