Sijoittajasivut

QPR Software lyhyesti

QPR Software on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhintaohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

Miksi sijoittaa QPR Softwareen?

 1. Uusi skaalautuviin prosessilouhinnan SaaS-tuotteisiin keskittyvä strategia
  mahdollistaa käänteen kasvu-uralle ja omistaja-arvon kehittämisen.

 2. Suuren potentiaalin prosessilouhinnan markkinat kasvavat voimakkaasti.

 3. Johtava pohjoismainen prosessilouhinnan toimija haastaa globaalit johtavat
  toimijat omalla uniikilla teknologiallaan.

 4. Kokenut johto ja hallitus, joilla kokemusta käänneyhtiöistä ja
  ohjelmistoyhtiöiden kansainvälisestä kehittämisestä.

 5. Laaja kansainvälinen asiakaskenttä sekä kehittyvä kumppaniekosysteemi
  tukevat strategian mukaisia kasvutavoitteita.

Toimitusjohtajan haastattelu

QPR:n toimitusjohtaja Heikki Veijola kommentoi osavuosikatsausta Inderesin analyytikon Atte Riikolan haastattelussa:


Näkymät tilikaudelle 2024 


Yhtiö seuraa maailman taloustilanteen ja geopoliittisten jännitteiden kehittymistä. Hiljalleen orastava talouskasvun palautuminen, laskevat korot ja normalisoituva inflaatio parantanevat asiakkaiden taloudellista asemaa, ja investointipäätöksien voidaan odottaa kiihtyvän vuoden 2024 loppua kohden.

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS-liikevaihdon kasvun olevan kaksinumeroinen ja arvioi koko ohjelmistoliikevaihdon kasvavan vuonna 2024 (2023: 5 122 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa liiketuloksen paranevan huomattavasti tilikaudella 2024. Liiketulos vuonna 2023 oli -813 tuhatta euroa.

Päivitetty 04/2024

Strategiamme

Päivitetty 12/2023

Missio, strategia ja markkinat

QPR Softwaren missiona on innovoida, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

Strategiset tavoitteet

QPR Software Oyj on 14.12.2023 tarkentanut nykyistä strategiaansa heijastamaan markkinamuutosta ja Yhtiön painopistealueita sekä julkistanut uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle.

Tarkennetun strategian mukaisesti Yhtiö profiloituu entistä vahvemmin ohjelmisto- ja SaaS-toimijaksi, ydinliiketoiminta-alueidensa konsultiksi, sekä yhdeksi Digital Twin of an Organizationin (DTO) teknologian johtaviksi toimijoiksi. Tarkennetun strategian tavoitteena on entisestään kasvattaa Yhtiön asiakkailleen tuottamaa arvoa ja tukea Yhtiön kasvua keskittymisen kautta. Yhtiön missiona on innovoida, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.  

Tarkennetun strategian (2024–2027) mukaisesti Yhtiö keskittyy liiketoiminnassaan Digital Twin of an Organization (DTO) -tarjoaman ja sen ytimessä olevan prosessilouhinnan SaaS-ratkaisujen kansainväliseen kasvuun. Yhtiön DTO-tarjoamaan kuuluvat lisäksi mallinnuksen- ja organisaation strategisen suorituskyvyn hallintaan ja mittaamiseen kehitetyt ohjelmistot.  

Yhtiön uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2027 ovat:

 • Keskimäärin vuosittainen kahdenkymmenen (20) prosentin SaaS-kasvu,  

ja

 • Kestävä liikevoitto.

Yhtiö myös jatkaa edelleen 10.3.2022 julkistetun strategian mukaisesti uusien strategisten kumppaniverkostojen rakentamista saavuttaakseen skaalautuvan Go to Market -mallin, laajentaakseen omaa tarjoamaansa ja parantaakseen asiakkailleen tuottamaa arvoa yhdessä teknologia- ja implementointikumppaneiden kanssa. Yhtiö keskittää kasvuinvestointejaan Eurooppaan ja Lähi-itään sekä kumppaniverkoston kautta uusille markkina-alueille kuten Pohjois-Amerikkaan.  

Tarjoomamme

Olemme johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -käyttötapauksessa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhintaohjelmistoyhtiöistä.

Me innovoimme, kehittämme ja toimitamme ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

QPR:n tuotevalikoima koostuu seuraavista ohjelmistoista:

QPR ProcessAnalyzer

Tehokas prosessilouhintaalusta, joka tukee kaikkia käyttötapauksia ja on globaalisti ainoa prosessilouhinnnan Powered by Snowflake -ohjelmisto

QPR Metrics

Johtava strategia- ja suorituskyvynhallintaohjelmisto poikkeuksellisella käyttökokemuksella

QPR EnterpriseArchitect

Yritysmallinnusohjelmisto, joka mahdollistaa kaikkien erilaisten yritysarkkitehtuurin ulottuvuuksien mallintamisen ja analysoinnin

QPR ProcessDesigner

Helppokäyttöinen yritystason prosessimallinnusohjelmisto helpolla ja houkuttelevalla viestintäportaalilla

Markkinat, joilla toimimme

Yhtiön maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Turkki, sekä muu maailma. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi.

Yhtiöllä on omaa myyntihenkilöstöä Suomessa ja Arabiemiraateissa. Yhtiö keskittää kasvuinvestointejaan Eurooppaan ja Lähi-itään sekä kumppaniverkoston kautta uusille markkina-alueille kuten Pohjois-Amerikkaan.  

Yhtiön johto arvioi prosessilouhintamarkkinoiden koon olleen vuonna 2022 noin 1,1 miljardia dollaria. Johto arvioi markkinoiden vuosittaisen keskimääräisen kasvun olevan edelleen noin 49 % ja saavuttavan 28 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Digital Twin of an Organization –teknologian kysynnän odotetaan kasvavan prosessilouhintamarkkinan kehityksen mukana. Johto arvioi mallinnus- ja organisaation strategian- ja suorituskyvyn hallinnan ohjelmistomarkkinoiden olevan noin 1,0 miljardia dollaria. Markkinat ovat melko kypsät, mutta jatkavat keskimääräistä vuotuista kasvuaan yksinumeroisella prosenttiosuudella. 

Taloustietoa

Päivitetty 03/2023

Avainluvut (IFRS)

Avainluvut-1
-


 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)


 

Konsernin tase (IFRS)

Konsernin tase (IFRS)


 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)


 

 Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, % (ROE)
(Tilikauden voitto x 100) / (Oma pääoma (tilikauden keskiarvo))

Sijoitetun pääoman tuotto, %(ROI)
(Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %
(Oma pääoma x 100) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %
((Korolliset velat - rahavarat) x 100) / (Oma pääoma)

Tulos/osake, euro
(Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto) / (Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euro
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma) / (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/osake, euro
(Tilikaudelta jaettu osinko) / (Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/tulos, %
(Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, %
(Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.)

Hinta/voitto -suhde (P/E)
(Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.) / (Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos)

Osakekannan markkina-arvo
Osakkeiden ulkona oleva lukumäärä x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta
(Pörssivaihto (kpl) x 100) / (Ulkona oleva keskimääräinen osakemäärä)

Vuosikertomukset

Päivitetty 03/2024

Osavuosikatsaukset

Päivitetty 04/2024

Osaketietoa

Päivitetty 08/2022

QPR Software Oyj:n osake

QPR Software Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingin päälistalla, informaatioteknologia-toimialaluokan Pienet yhtiöt –sarjassa. Kaupankäynti osakkeella alkoi 8.3.2002.

 • Kaupankäyntitunnus: QPR1V
 • Osakkeiden lukumäärä: 18 175 192
 • Osakepääoma: 1 359 089,93 euroa
 • Kirjanpitoarvo: 0,11 euroa


QPR Software Oyj:n optio-oikeudet 2023

QPR Software Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus (”Hallitus”) on 6.9.2023 päättänyt uudesta optio-ohjelmasta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 antaman valtuutuksen nojalla, jonka perusteella Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä ”Konserni”) avainhenkilöt voivat saada Yhtiön osakkeiden (”Osake” tai ”Osakkeet”) merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia (”Optio-oikeus” tai ”Optio-oikeudet”). 

Optio-oikeuksien antamiselle on painava taloudellinen syy, sillä Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työskentelyyn omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitoutetaan avainhenkilöitä Konserniin työnantajana.

Lue lisää: QPR Software Oyj:n optio-oikeudet 2023

Osoitteenmuutokset

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osoitteenmuutokset käyttämänsä arvo-osuustilin hoitajalle.


Liputukset

QPR Software Oyj on saanut 23.8.2023 Oy Finncorp Ab:lta Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kahdenkymmenenviiden (25) prosentin. Lue liputusilmoitus täältä: https://shorturl.at/gKLU9

Edellinen liputusilmoitus oli 23.8.2023, kun QPR Software sai AC Invest Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle viiteen (5) prosenttiin. Lue liputusilmoitus täältä: https://shorturl.at/cdwMX

Osakepääoma

QPR Software Oyj:n suunnatussa osakeannissa elokuussa 2023 annetut 1.719.871 Yhtiön uutta osaketta on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 23.8.2023. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 18.175.192.

Suurimmat osakkeenomistajat

Jos et näe listaa klikkaa tästä.

Osinkopolitiikka

Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä sopimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.


Osinkopolitiikka

Hallitus ei aio esittää yhtiökokoukselle osingonjakoa, vaan esittää, että liiketoiminnan rahavirta ohjataan kasvuinvestointeihin. 


Osinkohistoria

Vuonna 2019-2022 QPR Software Oyj ei maksanut osinkoa. Aikaisempina vuosina yritys on jakanut osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti ao. taulukon mukaisesti. Osinkoa on maksettu osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä olleet merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Tämän lisäksi yhtiö on jakanut pääoman palautusta osakkaille 0,02 euroa vuonna 2009 ja 0,01 euroa vuonna 2010.

Osingot

Yhtiön hallinnointiperiaatteet

Päivitetty 03/2023

QPR Software Oyj:n (QPR) hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa ja korkeita eettisiä periaatteita. Yhtiön hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen osakeyhtiölakia, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä, QPR Software Oyj:n yhtiöjärjestystä, sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa 1.1.2020 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja 1.1.2021 voimaantullutta sisäpiiriohjetta. Tässä kirjatut periaatteet ainoastaan täydentävät näitä säännöksiä.

Hallinnointikoodin noudattaminen

QPR Software Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020) 1.1.2020 alkavalta tilikaudelta lähtien. 

Suosituksista poikkeaminen

QPR Software Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavilla poikkeuksilla: Yhtiön hallitus ei ole nimittänyt valiokuntia. Hallitus on katsonut, että konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvontajärjestelmät huomioon ottaen erillisiä valiokuntia ei tarvita. Hallitus kokonaisuudessaan vastaa tarkastusvaliokunnan sekä muiden valiokuntien tehtävistä.

Hallitukseen ei kuulu jäseniä molemmista sukupuolista. Yhtiön hallituksessa on vain neljä henkeä, jotka kukin edustavat tarkkaan määriteltyä osaamisprofiilia. Nykyistä hallitusta valittaessa kaikkiin tavoiteprofiileihin parhaiten sopiva jäsen oli miespuolinen. Hallituksen kokoonpanoa arvioidaan vuosittain ja pyrkimyksenä on saada edustaja molemmista sukupuolista viimeistään vuonna 2023 valittavaan hallitukseen.

Hallinnointikoodin saatavilla olo internet-sivuilla

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla, osoitteessa: http://www.cgfinland.fi

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on monipuolista liike-elämän ja toimialan kokemusta. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotuksen hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiksi vuosittain yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme suurinta osakkeenomistajaa.

QPR:n hallituksen tehtävänä on vastata yhtiön strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja yhtiön hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallituksella on ennalta määritetty työjärjestys. Hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Jokaisessa hallituksen kokouksessa hallitus käsittelee toimitusjohtajan tilannekatsauksen. Myös myynnin edistymistä sekä markkinoiden kehitystä seurataan kaikissa kokouksissa vakiotyöjärjestyksen mukaisesti. QPR:n toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja esittelee käsiteltävät asiat hallitukselle. Hallituksen sihteerinä toimii ulkopuolinen juridinen neuvonantaja.

Työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön hallitus:

 • vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian,
 • päättää konsernirakenteesta ja organisaatiosta,
 • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelman, budjetin ja investointisuunnitelman,
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
 • päättää strategisesti merkittävistä tuotekehityshankkeista,
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn,
 • päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
 • laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä,
 • nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan,
 • vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.


QPR:n hallitustyöskentely on järjestetty mahdollisimman tehokkaalla tavalla tukemaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta. Toistaiseksi QPR:n hallitus kokonaisuudessaan on työjärjestyksensä mukaisesti perehtynyt etukäteen, ja on ollut myös valmistelemassa monia sellaisia asioita, joita varten suurimmissa yhtiöissä on perustettu eri valiokuntia. Tämä siksi, että yhtiön toiminnan laajuus ei ole vielä edellyttänyt erillisten valiokuntien perustamista, vaan hallitus on kokonaisuutena osallistunut kaikkiin sen toimivaltaan sekä tehtäviin kuuluvien asioiden valmisteluun.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Tilikauden kokousmäärät ja keskimääräinen osallistumisprosentti raportoidaan QPR Softwaren vuosikertomuksessa.

Katso QPR Softwaren hallituksen jäsenten esittelyt.

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen vuosipalkkioista. Ajantasainen tieto on saatavilla QPR Softwaren palkka- ja palkkioselvityksestä sekä yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä. 

Hallituksen jäsenille ei ole asetettu eläkeikää, eikä heille ole myönnetty normaalista poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Päivitetty 8/2023

Operatiivinen johto

Toimitusjohtaja

QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja toimii ensisijaisesti hallituksen kokousten esittelijänä ja vastaa päätösehdotusten laatimisesta.

QPR:n hallituksen 2.1.2023 nimittämä toimitusjohtaja on Heikki Veijola.

Toimitusjohtajan palkkausjärjestelmän perusteet

QPR:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Yhtiöllä ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajalla ei ole toimikautta, vaan hänet on valittu tehtävään toistaiseksi. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kolme kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkan suuruinen. 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmä 

QPR:llä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on QPR:n toimitusjohtaja ja jäseninä yhtiön liiketoiminnasta ja liiketoiminnan osa-alueista sekä tukitoiminnoista vastaavia johtajia. Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan laajentaa, mikäli se käsiteltävän aiheen ja asian vuoksi nähdään tarpeelliseksi. Johtoryhmän päätehtävä on toimitusjohtajan avustaminen, yhtiön toiminnan seuraaminen ja kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä informaation jakaminen. Johtoryhmä on tietoinen kaikista liiketoimintasuunnitelmista, tuloskehityksestä ja useimmista QPR:n hallituksessa käsiteltävistä asioista, joiden valmisteluun se myös toimitusjohtajan valtuuttamana osallistuu. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Katso QPR Softwaren johtoryhmän jäsenten esittelyt.

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän periaatteet

QPR Sofwaren hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäsenten työsopimukset perustuvat voimassaolevaan työehtosopimukseen. Jäsenillä ei ole työsopimuksen päättämiseen tai eläkejärjestelyihin liittyviä poikkeuksia. 

Palkkaan, palkkioihin ja kannustinperusteisiin liittyvät tiedot on raportoitu QPR Softwaren Palkka- ja palkkioselvityksessä. 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

Päivitetty 03/2023

Sisäpiiri

QPR:n sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille (1.1.2021), ja markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä (MAR), jotka sellaisenaan ovat osa QPR:n sisäpiiriohjetta. QPR:n sisäpiiriohje kieltää johdon ilmoitusvelvollisten ja pysyvien ja hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin yhtiön osakkeilla 30 vuorokauden ajanjaksolla ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (’suljettu ikkuna’). Suljettu ikkuna päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeä seuraavana päivänä. Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti pysyvään sisäpiiriin kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa etukäteen yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle aikeestaan toteuttaa liiketoimi yhtiön osakkeilla.

Asemansa pohjalta ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muuhun yhtiön ylimpään johtoon kuuluva, joka saa säännöllisesti sisäpiiritietoa ja jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä (johtoryhmä). Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluu yhtiön palveluksessa oleva tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevä henkilö, joka asemansa tai tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiö valmistelee tapahtumaa, jolla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen arvoon (esim. yrityskauppa) yhtiö perustaa hankekohtaisen sisäpiiri-rekisterin. Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluu henkilö, joka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelee yhtiölle ja saa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa sekä ne henkilöt, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Yhtiön sisäpiirihallintoa ja sisäpiiriohjeen noudattamista ohjaa ja valvoo yhtiön talousjohtaja. QPR:n sisäpiirirekistereitä ylläpitää yhtiön talousjohtaja.

MAR-säädösten mukaisten QPR Software Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on tullut ilmoittaa liiketoimistaan 3.7.2016 alkaen.

Päivitetty 12/2020

Valvontajärjestelmät

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, strategiset tavoitteet saavutetaan, markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Software Oyj:n hallitus valvoo QPR-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta. 

Hallitus arvioi riskejä niistä osakkeenomistajille koituvan uhan perusteella. Hallitus valvoo myös, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. 

QPR Softwaren työntekijät ja kolmannet osapuolet voivat raportoida epäillyistä väärinkäytöksistä luottamuksellisesti QPR:n whistleblowing -raportointikanavan kautta. Järjestelmä edistää hyvää liiketoimintatapaa, vähentää riskejä mahdollistamalla varoituksen ajoissa ja ylläpitää yleistä luottamusta QPR Softwareen.

Riskien hallinta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernin riskienhallintatyötä ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, osakkeenomistajien liiketoimintatavoitteita koskevat odotukset sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset.

QPR:n riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmällisesti ja kattavasti tunnistaa yhtiön toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa niiden haltuunotto ja huomioiminen yhtiön päätöksenteossa. Riskienhallinta kuuluu organisaation normaaleihin vastuisiin. Riskienhallintaa kehitetään parantamalla jatkuvasti yhtiön toimintaprosesseja.

Riskien tunnistamisen perusteena käytetään olennaisuuden periaatetta: seurattavien riskien toteutumisella on oltava olennaista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

QPR Software on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää:

 • liiketoimintariskit,
 • tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit,
 • rahoitusriskit.

Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu vakuuttamalla.

QPR Software Oyj:n toimintajärjestelmälle on myönnetty yhtiön kaikki toiminnot kattava ISO 9001:2015 –laatusertifikaatti, jonka ulkopuolinen arvioija vuosittain auditoi.

QPR Softwarelle on myönnetty myös ISO 27001 Information Security -sertifikaatti ohjelmistopalveluiden ja -ratkaisujen suunnitteluun, markkinointiin ja tuottamiseen. Kansainvälinen ISO 27001 -standardi sisältää vaatimukset tietoturvan hallintajärjestelmän perustamisesta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja jatkuvasta parantamisesta. Tietoturvan hallintajärjestelmä varmistaa tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden soveltamalla riskienhallintaprosessia ja antaa kaikille osapuolille varmuuden siitä, että riskejä hallitaan asianmukaisesti.

Lue lisää riskienhallinnasta QPR Software Oyj:ssä: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisesta. 

Päivitetty 03/2023

QPR Software Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on QPR Software Oyj, englanniksi QPR Software Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kehittää ja myydä organisaatioiden toimintaa tehostavia ja asiakkaalle lisäarvoa tuovia tietojärjestelmiä. Yhtiö toimii konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin rahoituksesta. Lisäksi yhtiö voi omistaa sekä hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä muuta liiketoimintaansa tukevaa omaisuutta.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen sekä hallituksen jäsen, prokuristi tai muu hallituksen yhtiön edustamiseen nimeämä henkilö kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

Kokouksessa on päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava

8. hallituksen jäsenet; ja

9. tarvittaessa tilintarkastaja.

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti QPR:ssä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Yhtiön tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta kultakin tilikaudelta. QPR:n tilikausi on kalenterivuosi. Vuositilinpäätöksen yhteydessä annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan yhtiön hallitukselle ja johdolle jatkuvasti sekä aina osavuosikatsausten yhteydessä.

Tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa, jolloin mahdollistetaan keskustelu tarkastussuunnitelmasta ja tarkastuksen tuloksista. Lisäksi tilintarkastaja on läsnä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ja tarvittaessa myös yhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

QPR Software Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen.

Päivitetty 08/2023

Määräysten tarkka noudattaminen

Haluamme toimia oikein!

QPR:n yrityskulttuuri perustuu korkeaan liiketoimintaetiikkaan ja arvoihin, jotka ohjaavat toimintaamme. Yrityksemme toimii läpinäkyvyyttä ja vahvaa yritysmoraalia noudattaen. Arvostamme turvallisuutta ja kunnioitamme kaikkia sidosryhmiemme edustajia.

QPR  noudattaa kaikkia meitä koskettavia lakia ja säännöksiä, sekä noudattaa ja edistää ihmisoikeuksia. Jos huomataan arvojamme ja toimintaperiaatteitamme vastaan sotivia toimintoja, on siitä raportoitava meille välittömästi.

Olet tärkeä menestystekijä meille!

Väärinkäytösten paljastuminen (whistleblowing) edellyttää mahdollisten virkavirheiden raportointia meille. Whistleblowing-järjestelmämme on varhainen varoitusjärjestelmä liiketoimintariskiemme vähentämiseksi. Se on tärkeä työkalu korkean liiketoimintaetiikan ylläpitämiseksi, ja yleisen ja asiakkaidemme luottamuksemme säilyttämiseksi.

Voit ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä QPR:n vaatimustenmukaisuutta seuraavalle komitealle ( QPR Compliance Committee). Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys turvataan. Kaikki epäillyt tapahtumat tutkitaan komitean toimesta, ja komitea antaa vastineensa ilmoituksen tekijälle 30 arkipäivän kuluttua rikkeestä.

QPR:n palveluksessa olevat ilmoituksen tekijät välttyvät kaikilta seuraamuksilta, kuten erottamiselta tai minkäänlaisilta kostotoimenpiteiltä. QPR turvaa sekä raportoivan henkilön että mahdollisen rikkeen tekijän henkilöllisyyden.

Tee ilmoitus allaolevan linkin kautta:

Report a Non-Compliance

Vaatimusten vastaisia toimenpiteitä voivat olla mm:

 • Epäammattimainen käytös liiketoiminnassa
 • Epäreilu kilpailu
 • Markkinoiden väärinkäyttö (MAR)
 • Sisäpiiritiedon lainvastainen paljastaminen
 • Eturistiriidat
 • Yrityksen varojen väärinkäyttö
 • Ihmisarvon ja tasa-arvon loukkaaminen
 • Luottamuksen ja yksityisyyden loukkaaminen

Haluamme varmistaa, että tapahtumat eivät eskaloidu ja muutu viralliseksi väärinkäytökseksi. Siksi QPR viestii yrityksen arvot sekä säännöt ja määräykset kuten julkisesti listatun pörssiyrityksen tulee, ja kannustaa avoimeen kommunikaatioon.

QPR Compliance Committee tapaa säännöllisesti kerran kvartaalissa tai tarvittaessa, jotta mahdolliset raportoidut väärinkäytökset voidaan käsitellä annettujen aikarajojen puitteissa.

Päivitetty 02/2018

Yhtiökokoukset

Päivitetty 04/2024

QPR Software Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokousmateriaali on etukäteen nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee hallituksen jäsenet. Lisäksi yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat osakeyhtiölain mukaan mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen, osingon määrästä päättäminen ja tilintarkastajien valinta. Jokainen QPR:n osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. QPR:n yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslausekkeita eikä äänileikkureita.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous 2023

Varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.5.2023 kello 14.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki.

Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

Varsinaisen yhtiökokokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2022
Tietosuojaseloste
Valtakirja

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin torstaina 25.3.2021.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 4.3.2021:

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin maanantaina 8.6.2020.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 15.5.2020.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2019

Varsinainen yhtiökokous 2019 pidetään torstaina, 4.4.2019.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 13.2.2019.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2018

Varsinainen yhtiökokous 2018 pidettiin torstaina, 12.4.2018.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 15.2.2017.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous 2017 pidettiin tiistaina, 28.3.2017.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 16.2.2017.

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaali:

Varsinainen yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous 2016 pidetään tiistaina, 22.3.2016.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 11.2.2016

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2015

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 6.2.2015

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen

Varsinainen yhtiökokous 2014

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 7.2.2014:

 • Osakkeita: 12.444.863
 • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen QPR Softwarelle

Päivitetty 05/2022

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti QPR Softwaren hallituksen jäseniä ja nimettyjä muita johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään pyydetään noudattamaan näitä ohjeita QPR:n rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien ilmoittamisessa.

Asetuksen mukaan ilmoitukset on tehtävä QPR Software Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

Liiketoimi-2

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Kirjaudu Finanssivalvonnan sähköiseen asiointipalveluun.
2. Valitse palvelussa "Johtohenkilöiden liiketoimet" ja täytä lomake. Ohjeita lomakkeen täyttöön löytyy Finanssivalvonnan sivuilta.


Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Liikkeeseenlaskijan nimi
QPR Software Oyj


QPR LEI-tunnus
7437003V4S76KM56UW70

QPR:n osakkeen ISIN-koodi
FI0009008668


Kauppapaikka
NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)


Ilmoitusnumero (notification reference)
Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

3. HUOM! Huomioithan, että ennen lomakkeen lähettämistä Finanssivalvontaan, sinun tulee kopioida lomakkeen tiedot kohdassa "Yhteenveto - näytä selkokielinen tiiviste" (muista kopioida tiedot suomeksi ja englanniksi) tai ladata PDF, jotta voit lähettää tiedot myös QPR:lle. Ohjeet tietojen kopioimiseen tai PDF:n lataamiseen löytyvät Finanssivalvonnan lomakkeesta.
QPR Softwaren julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täältä.

4. Lähetä lomakkeen tiedot QPR Softwarelle osoitteeseen: sanna.salo@qpr.com, mervi.kerkela-hiltunen@qpr.com, heikki.veijola@qpr.com joko kopioimalla tiedot sähköpostin tekstikenttään tai lähettämällä PDF sähköpostin liitteenä (kts. kohta 3. yllä).

Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli QPR:llä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen sanna.salo@qpr.com tai kysy neuvoa suoraan Finanssivalvonnasta puh: 0918351 (arkisin klo 9-16:15)

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa täältä.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täältä.

QPR Software Oyj:n yritysesittely

Päivitetty 06/2022

QPR Software on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -käyttötapauksessa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhintaohjelmistoyhtiöistä.

Me innovoimme, kehittämme ja toimitamme ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

Oheisessa videossa kerromme yhtiön liiketoiminnasta ja strategiasta sekä toimialan näkymistä:

 

Sijoittajakalenteri ja IR kontaktit

Päivitetty 03/2023

Taloustiedotus 2024

Vuoden 2024 aikana QPR Software Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksia suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

QPR julkaisee vuonna 2024 kolme osavuosikatsausta:

 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 perjantaina 19.4.2024
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 perjantaina 2.8.2024
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024 perjantaina 25.10.2024

QPR Softwaren tilinpäätöstiedote, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallinto- ja ohjausjärjestelmäraportti tilikaudelta 2023 julkaistaan perjantaina 16.2.2024.

QPR:n vuosikertomus 2023 julkaistaan perjantaina 22.3.2024.


Varsinainen yhtiökokous 2024

QPR:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää keskiviikkona 15.5.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.

Sijoittajasuhteista (IR) vastaavat:

Heikki Veijola, Chief Executive Officer

Mervi Kerkelä-Hiltunen, Chief Financial Officer

Sanna Salo, Chief Marketing Officer

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: firstname.lastname@qpr.com

QPR Software Oyj, puh. +358 290 001 150
QPR Sijoittajasuhteet - ota yhteyttä sähköpostilla: finance[at]qpr.com 

Pörssi- ja lehdistötiedotteet

Jos et näe tiedotteita alla klikkaa tästä.