Hallinnointiperiaatteet

QPR Software Oyj:n (QPR) hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa ja korkeita eettisiä periaatteita. Yhtiön hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen osakeyhtiölakia, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä, QPR Software Oyj:n yhtiöjärjestystä, sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa 1.1.2020 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja 1.1.2021 voimaantullutta sisäpiiriohjetta. Tässä kirjatut periaatteet ainoastaan täydentävät näitä säännöksiä.

Hallinnointikoodin noudattaminen

QPR Software Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020) 1.1.2020 alkavalta tilikaudelta lähtien. 

Suosituksista poikkeaminen

QPR Software Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavalla poikkeuksella: Yhtiön hallitus ei ole nimittänyt valiokuntia.

Hallitus on katsonut, että konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvontajärjestelmät huomioon ottaen erilisiä valiokuntia ei tarvita. Hallitus kokonaisuudessaan vastaa tarkastusvaliokunnan sekä muiden valiokuntien tehtävistä.

Edelleen huomioon ottaen konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvonta-järjestelmät hallitus on katsonut, että erityistä lähipiiritransaktioita koskevaa päätöksentekomenettelyä ei tarvita.

Hallinnointikoodin saatavilla olo internet-sivuilla

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla, osoitteessa: http://www.cgfinland.fi

 

Päivitetty 1/2021