<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avainluvut (IFRS)

(EUR 1 000 tai %)

2018

2017

2016 *

Liikevaihto 10 047 8 942 8 634
Liikevaihdon kasvu, %    12,4   -8,5
Liiketulos 521 -110 761
- prosenttia liikevaihdosta  5,2 -1,2 8,8
Tulos ennen veroja 335 -148 710
Kauden tulos 320 -294 568
- prosenttia liikevaihdosta  3,2 -3,3 6,6
Rahavarat 505 318 565
Nettovelkaantumisaste, % -17,6 -11,6 -17,4
Tulos/osake, EUR 0,027 -0,025 0,047
Oma pääoma/osake, EUR 0,231 0,220 0,261
Omavaraisuusaste, %   48,6 48,2 46,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %      18,9 -3,3 24,6
Osinko, €/osake 0,000 0,030 0,030

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

(EUR 1 000)

2018

2017

2016 *

Liikevaihto 10 047 8 942 8 634
Liiketoiminnan muut tuotot -10 18 18
Materiaalit ja palvelut 1 196 1 154 419
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 142 5 682 5 362
Poistot 949 913 866
Liiketoiminnan muut kulut 1 229 1 320 1 243
Kulut yhteensä 9 516 9 070 7 891
Liiketulos 521 -110 761
Rahoitustuotot 9 10 -4
Rahoituskulut -196 -48 -47
Rahoituserät, netto -187 -38 -51
Tulos ennen veroja 335 -148 710
Tuloverot -15 -146 -142
Tilikauden tulos 320 -294 568

 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot 179 -7 9
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 179 -7 9
Tilikauden laaja tulos yhteensä 499 -302 577
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,027 -0,025 0,047
Laimennettu 0,027 -0,025 0,047

 

Konsernin tase (IFRS)

(EUR 1 000)

2018

2017

2016 *

VARAT

6 436 6 807 7 871

 

Pitkäaikaiset varat

     
Aktivoidut tuotekehitysmenot 1 693 1 778 1 747
Muut aineettomat hyödykkeet 138 174 208
Liikearvo 513 513 513
Aineelliset hyödykkeet 116 153 193
Muut sijoitukset 5 5 5
Laskennalliset verosaamiset 57 122 23
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 521 2 745 2 688

 

Lyhytaikaiset varat

     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 409 3 744 4 619
Rahavarat 505 318 565
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 915 4 061 5 184
Varat yhteensä 6 436 6 807 7 871

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

   

 

Oma pääoma      
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21 21
Omat osakkeet -439 -439 -439
Muuntoero -61 -240 -233
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5
Kertyneet voittovarat 1 987 2 027 2 538
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 873 2 733 3 251

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

     
Ostovelat ja muut velat 3 563 4 074 4 619
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 563 4 074 4 619

Vieras pääoma yhteensä

3 563 4 074 4 619

Oma pääoma ja velat yhteensä

6 436 6 807 7 871

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

(EUR 1 000)

2018

2017

2016 *

Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden tulos 320 -294 568
Oikaisut tilikauden tulokseen:      
  Poistot 949 913 866
  Muut oikaisut 378 177 204
Käyttöpääoman muutokset:      
  Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 178 1 387 -110
  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -446 -1 044 1
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -28 -37 -47
Saadut korko- tai muut rahoitustuotot 9 10 5
Maksetut verot -27 -128 -66
Liiketoiminnan rahavirta, netto 1 335 984 1 419

 

Investointien rahavirta

     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -50 -75 -39
Aktivoidut tuotekehitysmenot -733 -792 -636
Muut investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -7 -5 -23
Investointien rahavirta, netto -790 -872 -698

 

Rahoituksen rahavirta

     
Lainojen takaisinmaksut - - -500
Maksetut osingot -360 -360 -240
Rahoituksen rahavirta, netto -360 -360 -740
Rahavarojen muutos 185 -247 -19

 

     
Rahavarat tilikauden alussa 318 565 585
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 2 0 -1
Rahavarat tilikauden lopussa 505 318 565

 

* Vuoden 2016 luvut eivät ole IFRS15-standardin mukaisia.  

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Tilikauden voitto x 100) / (Oma pääoma (tilikauden keskiarvo))

Sijoitetun pääoman tuotto, %
(Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma x 100) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %:
((Korolliset velat - rahavarat) x 100) / (Oma pääoma)

Tulos/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto) / (Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma) / (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/osake, euro:
(Tilikaudelta jaettu osinko) / (Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/tulos, %:
(Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, %:
(Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.)

Hinta/voitto -suhde (P/E):
(Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.) / (Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos)

Osakekannan markkina-arvo:
Osakkeiden ulkona oleva lukumäärä x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:
(Pörssivaihto (kpl) x 100) / (Ulkona oleva keskimääräinen osakemäärä)

 

Päivitetty 03/2019

QPR esitykset

Tiedonantopolitiikka

 

 

QPR Q4 2018 Interview with CEO Jari Jaakkola