Avainluvut (IFRS)

(EUR 1 000 tai %)

2020

2019

Liikevaihto 8 971 9 513
Liikevaihdon muutos, %    -5,7 -5,3
Liiketulos -936 -213
- prosenttia liikevaihdosta  -10,6 -2,2
Tulos ennen veroja -952 -240
Kauden tulos -812 -161
- prosenttia liikevaihdosta  -9,0 -2,5
Rahavarat 185 1 035
Nettovelkaantumisaste, % 38 -9,1
Tulos/osake, EUR -0,068 -0,013
Oma pääoma/osake, EUR 0,161 0,222
Omavaraisuusaste, %   34,6 44,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %      -28,0 -5,9
Osinko, €/osake 0 0

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

(EUR 1 000)

2020

2019

Liikevaihto 8 971 9 513
Liiketoiminnan muut tuotot 100 0
Materiaalit ja palvelut 1 422 1 143
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 649 6 455
Poistot 1 183 1 250
Liiketoiminnan muut kulut 753 878
Kulut yhteensä 10 007 9 479
Liiketulos -936 -213
Rahoitustuotot 27 25
Rahoituskulut -43 -51
Rahoituserät, netto -16 -26
Tulos ennen veroja -952 -240
Tuloverot 140 78
Tilikauden tulos -812 -161

 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot -2 -5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 -5
Tilikauden laaja tulos yhteensä -814 -166
     
Osakekohtainen tulos, euroa    
Laimentamaton -0,068 -0,013
Laimennettu -0,068 -0,013

 

Konsernin tase (IFRS)

(EUR 1 000)

2019

2019

VARAT

6 317 7 007

 

Pitkäaikaiset varat

   
Aktivoidut tuotekehitysmenot 1 801 1 709
Muut aineettomat hyödykkeet 254 335
Liikearvo 513 513
Aineelliset hyödykkeet 387 371
Muut sijoitukset 5 5
Laskennalliset verosaamiset 273 136
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 231
3 068

 

Lyhytaikaiset varat

   
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 901 2 904
Rahavarat 185 1 035
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 086 3 939
Varat yhteensä 6 317 7 007

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

   
Oma pääoma    
Osakepääoma 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21
Omat osakkeet -439 -439
Muuntoero -69 -66
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5
Kertyneet voittovarat 1 126 1 882
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 004
2 762

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

   
Ostovelat ja muut velat 3 366 3 461
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 313 4 245

Vieras pääoma yhteensä

4 313 4 245

Oma pääoma ja velat yhteensä

6 317 7 007

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

(EUR 1 000)

2020

2019

Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden tulos: -812 -161
Oikaisut tilikauden tulokseen:    
  Poistot 1 183 1 250
  Muut oikaisut -49 0
Käyttöpääoman muutokset:    
  Myynti- ja muiden saamisten lisäys    (-) / vähennys (+) 165 601
  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -120 -296
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -40 -51
Saadut korko- tai muut rahoitustuotot 27 25
Maksetut verot -21 -18
Liiketoiminnan rahavirta, netto 334
1 349

 

Investointien rahavirta

   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -158 -54
Aktivoidut tuotekehitysmenot -825 -788
Muut investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -115 -200
Investointien rahavirta, netto -1 098
-1 041

 

Rahoituksen rahavirta

   
Lainojen takaisinmaksut -761 -278
Maksetut osingot - -
Rahoituksen rahavirta, netto -61
222
Rahavarojen muutos -825
530

 

   
Rahavarat tilikauden alussa 1 035
505
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -25
0
Rahavarat tilikauden lopussa 185  1 305

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Tilikauden voitto x 100) / (Oma pääoma (tilikauden keskiarvo))

Sijoitetun pääoman tuotto, %
(Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma x 100) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %:
((Korolliset velat - rahavarat) x 100) / (Oma pääoma)

Tulos/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto) / (Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma) / (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/osake, euro:
(Tilikaudelta jaettu osinko) / (Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/tulos, %:
(Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, %:
(Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.)

Hinta/voitto -suhde (P/E):
(Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.) / (Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos)

Osakekannan markkina-arvo:
Osakkeiden ulkona oleva lukumäärä x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:
(Pörssivaihto (kpl) x 100) / (Ulkona oleva keskimääräinen osakemäärä)

 

Päivitetty 03/2021