Taloustietoa | QPR

Taloustietoa

You are here

Avainluvut (IFRS)

(EUR 1 000 tai %)

2016

2015

2014

Liikevaihto 8 634 9 436  9 541
Liikevaihdon kasvu, %    -8,5 -1,1 9,8
Liikevoitto 761 368 1 095
- prosenttia liikevaihdosta  8,8 3,9 11,5
Votto ennen veroja 710 347 1 065
Kauden voitto 568 338 890
- prosenttia liikevaihdosta  6,6 3,6 9,3
Rahavarat 565 585 1 426
Nettovelkaantumisaste, % -17,4 -2,9 -44,6
Tulos/osake, EUR 0,047 0,028 0,074
Oma pääoma/osake, EUR 0,261 0,234 0,257
Omavaraisuusaste, %   46,3 42,7 44,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %      24,6 12,0 35,4
Osinko, €/osake 0,03 0,02 0,05

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

 

(EUR 1 000)

2016

2015

2014

Liikevaihto 8 634 9 436 9 541
Liiketoiminnan muut tuotot 18 1 26
Materiaalit ja palvelut 419 558 337
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 5 362 6 477 6 092
Poistot 866 822 761
Liiketoiminnan muut kulut 1 243 1 211 1 281
Kulut yhteensä 7 891 9 069 8 471
Liikevoitto 761 368 1 095
Rahoitustuotot -4 26 23
Rahoituskulut -47 -47 -53
Rahoituserät, netto -51 -21 -30
Voitto ennen veroja 710 347 1 065
Tuloverot -142 -9 -175
Tilikauden voitto 568 338 890

 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot 9 -21 -40
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9 -21 -40
Tilikauden laaja tulos yhteensä 577 317 850
       
Osakekohtainen tulos, euroa 0,047 0,028 0,074
Laimentamaton 0,047 0,028 0,074
Laimennettu 0,047 0,028 0,074

 

Konsernin tase (IFRS)

 

(EUR 1 000)

2016

2015

2014

VARAT

     

 

Pitkäaikaiset varat

     
Aktivoidut tuotekehitysmenot 1 747 1 695 1 374
Muut aineettomat hyödykkeet 208 347 440
Liikearvo 513 513 513
Aineelliset hyödykkeet 193 274 175
Muut sijoitukset 5 5 5
Laskennalliset verosaamiset 23 23 22
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 688 2 856 2 529

 

Lyhytaikaiset varat

     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 619 4 592 4 572
Rahavarat 565 585 1 426
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 184 5 177 5 998
Varat yhteensä 7 871 8 033 8 527

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

Oma pääoma      
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21 21
Omat osakkeet -439 -439 -439
Muuntoero -233 -242 -221
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5
Kertyneet voittovarat 2 538 2 210 2 471
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 3 251 2 914 3 196

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

     
Laskennalliset verovelat 0 9 25
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0 9 25

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

     
Ostovelat ja muut velat 4 619 4 609 5 306
Lyhytaikaiset korolliset velat - 500 -
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 619 5 109 5 306

Vieras pääoma yhteensä

4 619 5 119 5 331

Oma pääoma ja velat yhteensä

7 871 8 033 8 527

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

 

(EUR 1 000)

2016

2015

2014

Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto 568 338 890
Oikaisut tilikauden tulokseen:      
  Poistot 866 822 761
  Muut oikaisut 204 28 -37
Käyttöpääoman muutokset:      
  Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-)= / vähennys (+) -110 -16 -137
  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1 -629 160
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -47 -38 -13
Saadut korko- tai muut rahoitustuotot 5 12 3
Maksetut verot -66 -111 -10
Liiketoiminnan rahavirta, netto 1 419 406 1 617

 

Investointien rahavirta

     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -39 -302 -74
Aktivoidut tuotekehitysmenot -636 -813 -812
Muut investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -23 -34 -29
Investointien rahavirta, netto -698 -1 148 -915

 

Rahoituksen rahavirta

     
Lainojen nostot - 500 -
Lainojen takaisinmaksut -500 - -113
Omien osakkeiden hankinta - - -44
Maksetut osingot -240 -599 -480
Rahoituksen rahavirta, netto -740 -99 -637
Rahavarojen muutos -19 -841 65

 

     
Rahavarat tilikauden alussa 585 1 426 1 365
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 1 -4
Rahavarat tilikauden lopussa 565 585 1 426

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Tilikauden voitto x 100) / (Oma pääoma (tilikauden keskiarvo))

Sijoitetun pääoman tuotto, %
(Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma x 100) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %:
((Korolliset velat - rahavarat) x 100) / (Oma pääoma)

Tulos/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto) / (Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma) / (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/osake, euro:
(Tilikaudelta jaettu osinko) / (Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/tulos, %:
(Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, %:
(Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.)

Hinta/voitto -suhde (P/E):
(Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.) / (Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos)

Osakekannan markkina-arvo:
Osakkeiden ulkona oleva lukumäärä x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:
(Pörssivaihto (kpl) x 100) / (Ulkona oleva keskimääräinen osakemäärä)