<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avainluvut (IFRS)

(EUR 1 000 tai %)

2019

2018 

2017

Liikevaihto 9 513 10 047 8 942
Liikevaihdon muutos, %    -5,3 12,4  
Liiketulos -213 521 -110
- prosenttia liikevaihdosta  -2,2 5,2 -1,2
Tulos ennen veroja -240 335 -148
Kauden tulos -161 320 -294
- prosenttia liikevaihdosta  -2,5 3,3 -3,3
Rahavarat 1 035 505 318
Nettovelkaantumisaste, % -9,1 -17,6 -11,6
Tulos/osake, EUR -0,013 0,027 -0,025
Oma pääoma/osake, EUR 0,222 0,231 0,220
Omavaraisuusaste, %   44,5 48,6 48,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %      -5,9 18,9 -3,3
Osinko, €/osake 0,000 0,000 0,030

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

(EUR 1 000)

2019

2018

2017

Liikevaihto 9 513 10 047 8 942
Liiketoiminnan muut tuotot 0 -10 18
Materiaalit ja palvelut 1 143 1 196 1 154
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 455 6 142 5 682
Poistot 1 250 949 913
Liiketoiminnan muut kulut 878 1 229 1 320
Kulut yhteensä 9 479 9 544 9 070
Liiketulos -213 521 -110
Rahoitustuotot 25 9 10
Rahoituskulut -51 -196 -48
Rahoituserät, netto -26 -187 -38
Tulos ennen veroja -240 335 -148
Tuloverot 78 -15 -146
Tilikauden tulos -161 320 -294

 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot -5 179 -7
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -5 179 -7
Tilikauden laaja tulos yhteensä -166 499 -302
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton -0,013 0,027 -0,025
Laimennettu -0,013 0,027 -0,025

 

Konsernin tase (IFRS)

(EUR 1 000)

2019

2018

2017

VARAT

7 007 6 436 6 807

 

Pitkäaikaiset varat

     
Aktivoidut tuotekehitysmenot 1 709 1 693 1 778
Muut aineettomat hyödykkeet 335 138 174
Liikearvo 513 513 513
Aineelliset hyödykkeet 371 116 153
Muut sijoitukset 5 5 5
Laskennalliset verosaamiset 136 57 122
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 068 2 521 2 745

 

Lyhytaikaiset varat

     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 904 3 409 3 744
Rahavarat 1 035 505 318
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 939 3 915 4 061
Varat yhteensä 7 007 6 436 6 807

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

     
Oma pääoma      
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21 21
Omat osakkeet -439 -439 -439
Muuntoero -66 -61 -240
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5
Kertyneet voittovarat 1 882 1 987 2 027
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 762 2 873 2 733

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

     
Ostovelat ja muut velat 3 461 3 563 4 074
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 245 3 563 4 074

Vieras pääoma yhteensä

4 245 3 563 4 074

Oma pääoma ja velat yhteensä

7 007 6 436 6 807

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

(EUR 1 000)

2019 

2018

2017

Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden tulos: -161 320 -294
Oikaisut tilikauden tulokseen:      
  Poistot 1 250 949 913
  Muut oikaisut 0 378 177
Käyttöpääoman muutokset:      
  Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) /      vähennys (+) 601 178 1 387
  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys        (+) / vähennys (-) -296 -446 -1 044
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -51 -28 -37
Saadut korko- tai muut rahoitustuotot 25 9 10
Maksetut verot -18 -27 -128
Liiketoiminnan rahavirta, netto 1 349  1 335 984

 

Investointien rahavirta

     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -54 -50 -75
Aktivoidut tuotekehitysmenot -788 -733 -792
Muut investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -200 -7 -5
Investointien rahavirta, netto -1 041  -790 -872

 

Rahoituksen rahavirta

     
Lainojen takaisinmaksut -278 - -
Maksetut osingot 0 -360 -360
Rahoituksen rahavirta, netto 222  -360 -360
Rahavarojen muutos 530  185 -247

 

     
Rahavarat tilikauden alussa 505  318 565
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 2 0
Rahavarat tilikauden lopussa 1 305  505 318

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Tilikauden voitto x 100) / (Oma pääoma (tilikauden keskiarvo))

Sijoitetun pääoman tuotto, %
(Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma x 100) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %:
((Korolliset velat - rahavarat) x 100) / (Oma pääoma)

Tulos/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto) / (Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma) / (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/osake, euro:
(Tilikaudelta jaettu osinko) / (Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/tulos, %:
(Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, %:
(Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.)

Hinta/voitto -suhde (P/E):
(Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.) / (Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos)

Osakekannan markkina-arvo:
Osakkeiden ulkona oleva lukumäärä x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:
(Pörssivaihto (kpl) x 100) / (Ulkona oleva keskimääräinen osakemäärä)

 

Päivitetty 03/2020