Taloustietoa | QPR

Taloustietoa

You are here

Avainluvut (IFRS)

(EUR 1,000 tai %)

2017

2016 *

2015 *

Liikevaihto 9 084 8 634 9 436
Liikevaihdon kasvu, %    - ** -8,5 -1,1
Liikevoitto 32 761 368
- prosenttia liikevaihdosta  0,4 8,8 3,9
Votto ennen veroja -6 710 347
Kauden voitto -152 568 338
- prosenttia liikevaihdosta  -1,7 6,6 3,6
Rahavarat 318 565 585
Nettovelkaantumisaste, % -11,0 -17,4 -2,9
Tulos/osake, EUR -0,013 0,047 0,028
Oma pääoma/osake, EUR 0,231 0,261 0,234
Omavaraisuusaste, %   49,5 46,3 42,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %      1,4 24,6 12,0
Osinko, €/osake 0,03 0,03 0,02

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

 

(EUR 1 000)

2017

2016 *

2015 *

Liikevaihto 9 084 8 634 9 436
Liiketoiminnan muut tuotot 18 18 1
Materiaalit ja palvelut 1 154 419 558
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 5 682 5 362 6 477
Poistot 913 866 822
Liiketoiminnan muut kulut 1 320 1 243 1 211
Kulut yhteensä 9 070 7 891 9 069
Liikevoitto 32 761 368
Rahoitustuotot 10 -4 26
Rahoituskulut -48 -47 -47
Rahoituserät, netto -38 -51 -21
Voitto ennen veroja -6 710 347
Tuloverot -146 -142 -9
Tilikauden voitto -152 568 338

 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot -7 9 -21
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -7 9 -21
Tilikauden laaja tulos yhteensä -159 577 317
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton -0,013 0,047 0,028
Laimennettu -0,013 0,047 0,028

 

Konsernin tase (IFRS)

 

(EUR 1 000)

2017

2016 *

2015 *

VARAT

     

 

Pitkäaikaiset varat

     
Aktivoidut tuotekehitysmenot 1 778 1 747 1 695
Muut aineettomat hyödykkeet 174 208 347
Liikearvo 513 513 513
Aineelliset hyödykkeet 153 193 274
Muut sijoitukset 5 5 5
Laskennalliset verosaamiset 122 23 23
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 745 2 688 2 856

 

Lyhytaikaiset varat

     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 744 4 619 4 592
Rahavarat 318 565 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 061 5 184 5 177
Varat yhteensä 6 807 7 871 8 033

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

Oma pääoma      
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21 21
Omat osakkeet -439 -439 -439
Muuntoero -240 -233 -242
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5
Kertyneet voittovarat 2 169 2 538 2 210
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 875 3 251 2 914

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

     
Laskennalliset verovelat 0 0 9
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0 0 9

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

     
Ostovelat ja muut velat 3 932 4 619 4 609
Lyhytaikaiset korolliset velat - - 500
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 932 4 619 5 109

Vieras pääoma yhteensä

3 932 4 619 5 119

Oma pääoma ja velat yhteensä

6 807 7 871 8 033

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

 

(EUR 1 000)

2017

2016 *

2015 *

Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto -152 568 338
Oikaisut tilikauden tulokseen:      
  Poistot 913 866 822
  Muut oikaisut 177 204 28
Käyttöpääoman muutokset:      
  Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 845 -110 -16
  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -645 1 -629
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -37 -47 -38
Saadut korko- tai muut rahoitustuotot 10 5 12
Maksetut verot -128 -66 -111
Liiketoiminnan rahavirta, netto 984 1 419 406

 

Investointien rahavirta

     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -75 -39 -302
Aktivoidut tuotekehitysmenot -792 -636 -813
Muut investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -5 -23 -34
Investointien rahavirta, netto -872 -698 -1 148

 

Rahoituksen rahavirta

     
Lainojen nostot - - 500
Lainojen takaisinmaksut - -500 -
Omien osakkeiden hankinta - - -
Maksetut osingot -360 -240 -599
Rahoituksen rahavirta, netto -360 -740 -99
Rahavarojen muutos -247 -19 -841

 

     
Rahavarat tilikauden alussa 565 585 1 426
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 -1 1
Rahavarat tilikauden lopussa 318 565 585

 

* Vuosien 2015 ja 2016 luvut eivät ole IFRS15-standardin mukaisia.  

** Ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin johtuen standardimuutoksista. 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Tilikauden voitto x 100) / (Oma pääoma (tilikauden keskiarvo))

Sijoitetun pääoman tuotto, %
(Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma x 100) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %:
((Korolliset velat - rahavarat) x 100) / (Oma pääoma)

Tulos/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto) / (Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euro:
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma) / (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/osake, euro:
(Tilikaudelta jaettu osinko) / (Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä tilinpäätöspäivänä)

Osinko/tulos, %:
(Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, %:
(Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.)

Hinta/voitto -suhde (P/E):
(Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.) / (Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos)

Osakekannan markkina-arvo:
Osakkeiden ulkona oleva lukumäärä x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:
(Pörssivaihto (kpl) x 100) / (Ulkona oleva keskimääräinen osakemäärä)

 

 

 

QPR Q3 2018 Interview with CEO Jari Jaakkola