<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lyhyesti

QPR Software Oyj:n osake

QPR Software Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingin päälistalla, informaatioteknologia-toimialaluokan Pienet yhtiöt –sarjassa. Kaupankäynti osakkeella alkoi 8.3.2002.

  • Kaupankäyntitunnus: QPR1V
  • Osakkeiden lukumäärä: 12 444 863
  • Osakepääoma:  1 359 089,93 euroa
  • Kirjanpitoarvo: 0,11 euroa

Osoitteenmuutokset

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osoitteenmuutokset käyttämänsä arvo-osuustilin hoitajalle.

Liputukset

QPR Software Oyj on julkaissut Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen yhtiötiedotteen 29.1.2019, jonka mukaan AC Invest Oyj:n suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmenen (10) prosentin.

Tätä edeltävä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta julkaistiin 16.8.2018 pörssitiedotteena, kun Oy Fincorp Ab:n määräysvallassa oleva osuus QPR Softwaren äänimäärästä ja osakepääomasta nousi yli viiden (5) prosentin.

Osakepääoma

QPR Software Oyj:n osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia joulukuun 2009 jälkeen.

 

 

 

QPR Q4 2018 Interview with CEO Jari Jaakkola