QPR Software Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2021 Helsingissä. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja Yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 20.4.2022 alkaen sijoittajien sivuilta.

QPR Software Oyj:n yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2021 ja päätti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti sille työjärjestyksen, hallituksen ehdotusten mukaisesti. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannissa ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Tilinpäätös ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1. – 31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä, ja osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian seuraavan yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.500.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

QPR Softwaren hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Pertti Ervi.

Kirjoittaja
Author imageexpand

Melina Weckman

Markkinointiasiantuntija

Jaa