Operatiivinen johto

Toimitusjohtaja

QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja toimii ensisijaisesti hallituksen kokousten esittelijänä ja vastaa päätösehdotusten laatimisesta.

QPR:n hallituksen 3.1.2008 nimittämä toimitusjohtaja on Jari Jaakkola.

Toimitusjohtajan palkkausjärjestelmän perusteet

QPR:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Yhtiöllä ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajalla ei ole toimikautta, vaan hänet on valittu tehtävään toistaiseksi. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kolme kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkan suuruinen. 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmä 

QPR:llä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on QPR:n toimitusjohtaja ja jäseninä yhtiön liiketoiminnasta ja liiketoiminnan osa-alueista sekä tukitoiminnoista vastaavia johtajia. Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan laajentaa, mikäli se käsiteltävän aiheen ja asian vuoksi nähdään tarpeelliseksi. Johtoryhmän päätehtävä on toimitusjohtajan avustaminen, yhtiön toiminnan seuraaminen ja kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä informaation jakaminen. Johtoryhmä on tietoinen kaikista liiketoimintasuunnitelmista, tuloskehityksestä ja useimmista QPR:n hallituksessa käsiteltävistä asioista, joiden valmisteluun se myös toimitusjohtajan valtuuttamana osallistuu. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Katso QPR Softwaren johtoryhmän jäsenten esittelyt.

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän periaatteet

QPR Sofwaren hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäsenten työsopimukset perustuvat voimassaolevaan työehtosopimukseen. Jäsenillä ei ole työsopimuksen päättämiseen tai eläkejärjestelyihin liittyviä poikkeuksia. 

Palkkaan, palkkioihin ja kannustinperusteisiin liittyvät tiedot on raportoitu QPR Softwaren Palkka- ja palkkioselvityksessä

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

 

Päivitetty 3/2018