Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on monipuolista liike-elämän ja toimialan kokemusta. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotuksen hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiksi vuosittain yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme suurinta osakkeenomistajaa.

QPR:n hallituksen tehtävänä on vastata yhtiön strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja yhtiön hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallituksella on ennalta määritetty työjärjestys. Hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Jokaisessa hallituksen kokouksessa hallitus käsittelee toimitusjohtajan tilannekatsauksen. Myös myynnin edistymistä sekä markkinoiden kehitystä seurataan kaikissa kokouksissa vakiotyöjärjestyksen mukaisesti. QPR:n toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja esittelee käsiteltävät asiat hallitukselle. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön talousjohtaja.

Työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön hallitus:

 • vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian,
 • päättää konsernirakenteesta ja organisaatiosta,
 • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelman, budjetin ja investointisuunnitelman,
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
 • päättää strategisesti merkittävistä tuotekehityshankkeista,
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn,
 • päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
 • laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä,
 • nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan,
 • vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.


QPR:n hallitustyöskentely on järjestetty mahdollisimman tehokkaalla tavalla tukemaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta. Toistaiseksi QPR:n hallitus kokonaisuudessaan on työjärjestyksensä mukaisesti perehtynyt etukäteen, ja on ollut myös valmistelemassa monia sellaisia asioita, joita varten suurimmissa yhtiöissä on perustettu eri valiokuntia. Tämä siksi, että yhtiön toiminnan laajuus ei ole vielä edellyttänyt erillisten valiokuntien perustamista, vaan hallitus on kokonaisuutena osallistunut kaikkiin sen toimivaltaan sekä tehtäviin kuuluvien asioiden valmisteluun.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Tilikauden kokousmäärät ja keskimääräinen osallistumisprosentti raportoidaan QPR Softwaren vuosikertomuksessa.

Katso QPR Softwaren hallituksen jäsenten esittelyt.

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen vuosipalkkioista. Ajantasainen tieto on saatavilla QPR Softwaren palkka- ja palkkioselvityksestä sekä yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä

Hallituksen jäsenille ei ole asetettu eläkeikää, eikä heille ole myönnetty normaalista poikkeavia eläkejärjestelyjä.

 

Päivitetty 3/2018