Operational Management | QPR

Yhtiön hallinnointi

Operatiivinen johto

Toimitusjohtaja

QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja toimii ensisijaisesti hallituksen kokousten esittelijänä ja vastaa päätösehdotusten laatimisesta.

QPR:n hallituksen 3.1.2008 nimittämä toimitusjohtaja on Jari Jaakkola.

Toimitusjohtajan palkkausjärjestelmän perusteet

QPR:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Yhtiöllä ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajalla ei ole toimikautta, vaan hänet on valittu tehtävään toistaiseksi. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kolme kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkan suuruinen. 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmä 

QPR:llä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on QPR:n toimitusjohtaja ja jäseninä yhtiön liiketoiminnasta ja liiketoiminnan osa-alueista sekä tukitoiminnoista vastaavia johtajia. Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan laajentaa, mikäli se käsiteltävän aiheen ja asian vuoksi nähdään tarpeelliseksi. Johtoryhmän päätehtävä on toimitusjohtajan avustaminen, yhtiön toiminnan seuraaminen ja kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä informaation jakaminen. Johtoryhmä on tietoinen kaikista liiketoimintasuunnitelmista, tuloskehityksestä ja useimmista QPR:n hallituksessa käsiteltävistä asioista, joiden valmisteluun se myös toimitusjohtajan valtuuttamana osallistuu. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii QPR:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola ja jäseninä ovat kanavamyynnistä, markkinoinnista ja teknisestä asiakaspalvelusra vastaava johtaja Maija Erkheikki, globaalista Process Intelligence -liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Erkheikki, Toiminnankehitysliiketoiminnasta vastaava johtaja Miika Nurminen, talousjohtaja Jaana Mattila ja tuotejohtaja Jaakko Riihinen.

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Vuonna 2016 johtoryhmän, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 30 prosenttia vuotuisesta peruspalkasta. Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmän perusteina toimivat konsernin liikevaihdon, tulosyksiköiden liikevaihdon sekä teknologialiikevaihdon kehitys vuonna 2016. 

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän perusteina olivat vuonna 2015 konsernin liikevaihdon, tulosyksiköiden liikevaihdon ja myynnin sekä teknologialiikevaihdon kehitys. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2015 oli korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2015 johtoryhmän jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkioita 8 tuhatta euroa (2014: 21 tuhatta euroa).

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeperuisteisia kannustinjärjestelmiä.

Katso QPR Softwaren johtoryhmän jäsenten esittelyt.