Control Systems | QPR

Yhtiön hallinnointi

Valvontajärjestelmät

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, strategiset tavoitteet saavutetaan, markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Software Oyj:n hallitus valvoo QPR-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Hallitukselle esitetään kunkin vuosineljänneksen tuloskäsittelyn yhteydessäriskienhallintaraportti. 

Hallitus arvioi riskejä niistä osakkeenomistajille koituvan uhan perusteella. Hallitus valvoo myös, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaat-teet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Riskien hallinta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernin riskienhallintatyötä ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, osakkeenomistajien liiketoimintatavoitteita koskevat odotukset sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset.

QPR:n riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmällisesti ja kattavasti tunnistaa yhtiön toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa niiden haltuunotto ja huomioiminen yhtiön päätöksenteossa. Riskienhallinta kuuluu organisaation normaaleihin vastuisiin. Riskienhallintaa kehitetään parantamalla jatkuvasti yhtiön toimintaprosesseja.

Riskien tunnistamisen perusteena käytetään olennaisuuden periaatetta: seurattavien riskien toteutumisella on oltava olennaista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

QPR Software on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää:

  • liiketoimintariskit,
  • tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit,
  • rahoitusriskit.

Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu vakuuttamalla.

QPR Software Oyj:n toimintajärjestelmälle on myönnetty yhtiön kaikki toiminnot kattava ISO 9001:2008 –laatusertifikaatti, jonka ulkopuolinen arvioija vuosit-tain auditoi.

Lue lisää riskienhallinnasta QPR Software Oyj:ssä: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisesta dokumentti.