Onnistu vaatimusten määrittelyssä | QPR

Yritysten kokonaisarkkitehtuuri

Kehitä toimintaasi tuloksellisesti

Selkeä ja liiketoimintalähtöinen ratkaisu vaatimusmäärittelyyn

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet näkyvät organisaatioiden uusissa tietojärjestelmähankkeissa ja toiminnan kehittämisen projekteissa. Jotta nämä hankkeet voidaan viedä menestyksekkäästi perille, on ensiarvoisen tärkeää, että myös vaatimustenmäärittely onnistuu.

QREQ – QPR:n tapa analysoida vaatimuksia – tukee  sinua vaatimusten analysoinnissa ja mahdollistaa selkeän kommunikoinnin sekä uusien että muuttuvien vaatimusten osalta. Kehittämismallissa kokonaisuus kuvataan yhteen tietokantapohjaiseen malliin. Tietosisältöjä hallitaan tieto- ja käsitemalleissa. Koska QREQ:ssa vaatimukset ovat osa kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä, QPR:n mallin avulla voidaan ottaa mallinnettavat syy-seuraussuhteet.

QREQ ratkaisulla saat:

  • Näkyvyyden vaatimusten kytkeytymisestä kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueisiin
  • Vaatimusten paketoinnin osakokonaisuuksiin, joita voidaan hallita osana projektia
  • Vaatimukset helposti raportoitavaan muotoon